ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ

ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ

Ταρσός, 280 - 206 π.Χ
ΤΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ

Κορυφαίος Στωικός φιλόσοφος του 3ου π.Χ. αιώνα από τους Σόλους της Κιλικίας ή την Ταρσό. Θεωρείται ο αναγεννητής της Στοάς και ο εκφραστής της στωικής «ορθοδοξίας».

Αρχικά μαθήτευσε στην Ακαδημία με σχολάρχη τον Αρκεσίλαο. Η άσκηση και η προπαιδεία του στην διαλεκτική του επέτρεψαν αργότερα να καταστεί «ούτω επίδοξος εν τοις διαλεκτικοίς», ώστε να λέγεται ότι, αν στους θεούς υπήρχε διαλεκτική, δεν θα ήταν άλλη παρά η «χρυσίππειος». Ακριβώς χάρη σ' αυτήν μπόρεσε αργότερα να ξαναθεμελιώσει και να συστηματοποιήσει τη στωική διδασκαλία με λογικές αποδείξεις. Στην Στοά υπήρξε μαθητής του Κλεάνθους με τον οποίο συχνά συγκρουόταν και τον οποίο διαλέχθηκε το 232 π.Χ.

Υπήρξε εργατικότατος («πονικότατος»), στις δε παραδόσεις του, που γίνονταν στο ύπαιθρο, στο Λύκειο, συγκέντρωνε πλήθη. Ο Διογένης ο Λαέρτιοςπαραδίδει έναν αριθμό 750 έργων του που θεωρείται υπερβολικός. Ο Διογένης ο Λαέρτιος παραθέτει μακρύ κατάλογο με τίτλους έργων του.